Algemene voorwaarden

 

 Dog Squad

Wanneer u besluit om gebruik te maken van Dog Squad, is het belangrijk om van tevoren goed onze Algemene Voorwaarden door te lezen. Bij ondertekening van het contract geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overéénkomsten die gesloten worden met de eigenaar.

 

1.2 Op de overéénkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde worden aangepast en/of uitgebreid. Dit wordt altijd vooraf doorgegeven aan de eigenaar.

 

1.4 Dog Squad zal de hond ophalen op het woonadres van de eigenaar, uitlaten en daarna terug brengen op hetzelfde adres.

 

ARTIKEL 2 – EIGENAAR

 

2.1 De eigenaar dient een WA–verzekering te hebben waarbij huisdieren zijn meeverzekerd. Hierdoor blijft de eigenaar ten allen tijde verantwoordelijk voor de hond.

 

Net als mensen kunnen ook honden soms onbedoeld schade aanrichten. Mocht zo’n situatie zich voordoen dan zal de hondenuitlaatservice Dog Squad de gegevens van de eigenaar aan een eventuele derde partij overhandigen. 

Uiteraard zal dit eerst met de eigenaar worden besproken.

 

2.2 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de hondenuitlaatservice Dog Squad en/of derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar.

 

Eventuele kosten voor medische zorg en/of schade aan eigendommen van de hondenuitlaatservice zullen worden verhaald op de eigenaar. 

Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is van de schade dan worden de kosten tussen de eigenaren van betrokken honden onderling verdeeld.

 

2.3 De eigenaar draagt er zorg voor dat de hondenuitlaatservice toegang heeft tot de plaats waar de hond verblijft.

 

2.4 De eigenaar machtigt de hondenuitlaatservice om, indien nodig, op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen aan de hond. 

 

Als blijkt dat er een medische ingreep nodig is, zal dit eerst worden overlegd met de eigenaar. De hondenuitlaatservice neemt direct contact op met de eigenaar indien de hond naar de dierenarts wordt gebracht. 

Wij zullen ervoor kiezen om naar de dierenarts te gaan die op dat moment het dichtst in de buurt is, tenzij door de eigenaar anders aangegeven.

 

2.5 De eigenaar accepteert dat de hond na het uitlaten wat vies kan zijn. Uiteraard doen wij ons best om de hond na het uitlaten zo schoon en droog mogelijk weer thuis te brengen.

 

2.6 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice zo spoedig mogelijk informeren over eventuele ziektes en afwijkingen van de hond. Honden met diarree, grote wonden of honden die ernstig braken kunnen niet met de groep mee. 

Op het moment dat de hond deze verschijnselen vertoond tijdens het uitlaten zal de hondenuitlaatservice de situatie zo goed mogelijk inschatten en de eigenaar op de hoogte brengen. Indien nodig wordt de hond naar de dierenarts gebracht.

 

2.7 Honden die loops zijn kunnen niet mee met de groepswandeling. 

 

2.8 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice uitgebreid inlichten over het gedrag en karakter van de hond. Dit geldt niet alleen voor de situatie op dit moment, maar ook in het verleden. 

Hierbij valt te denken aan agressief gedrag naar soortgenoten, opgelopen trauma doorconflicten, ongelukken, verblijf in een asiel, weglopen, allergieën, enzovoort. 

Dit kan voor de hondenuitlaatservice van groot belang zijn, dus wij vragen complete openheid.

 

2.9 De eigenaar is vrij om zelf te bepalen of en welke vaccinaties de hond krijgt. De hondenuitlaatservice gaat er vanuit dat de eigenaar hier in zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden kent. 

Ook titerbepalingen zijn toegestaan.

 

2.10 De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien,teken en wormen.

 

2.11 Honden met besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de roedelwandeling of overige activiteiten van de uitlaatservice.

 

2.12. Eigenaar zorgt ervoor dat de hond aanwezig is op het afgesproken tijdstip op het woonadres. Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen, worden de kosten van de wandeling in rekening gebracht bij de eigenaar.

 

2.13 Eigenaar geeft Dog Squad akkoord om een halsband/naamplaatje van de uitlaatservice te gebruiken.

 

2.14 Eigenaar zorgt dat er in huis voldoende water en/ of voedsel voor de hond aanwezig is.

 

2.15 Eigenaar zorgt dat de hond minimaal 2 uur voor het ophalen niet meer heeft gegeten i.v.m. eventuele gevaar van maagkanteling.

 

2.16 Eigenaar heeft te allen tijde het recht tot opzegging van de overeenkomst. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde wandelingen.

 

 

 

ARTIKEL 3 – HONDENUITLAATSERVICE DOG SQUAD

 

3.1 De hondenuitlaatservice zal er zorg voor dragen dat de hond op de afgesproken tijden zal worden uitgelaten.

 

3.2 De hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk wanneer zij de overéénkomst niet kan uitvoeren door onvoorziene omstandigheden als extreem weer, serieuze familie–omstandigheden, ziekte, autopech enzovoort. 

Uiteraard zal er in deze situaties overleg plaatsvinden met de eigenaar over een goede en acceptabele oplossing.

 

3.3 De hondenuitlaatservice is door de eigenaar gemachtigd om de hond waarvoor de overéénkomst is getekend, uit te laten. De hondenuitlaatservice is echter niet aan te merken als bezitter van betreffende hond.

 

3.4 De hondenuitlaatservice garandeert de grootst mogelijke zorg voor de hond en gaat op verantwoorde en veilige manier met de hond om.

Dit houdt ook in dat de hondenuitlaatservice zich zal houden aan alle afspraken die gemaakt worden met de eigenaar tijdens het intake–gesprek.

 

3.5 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren of tussentijds een overéénkomst te ontbinden,wanneer blijkt dat de hond teveel problemen veroorzaakt of een gevaar is voor andere honden en/of mensen.

 

3.6 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel aan de hond van de eigenaar die zonder opzet is toegebracht door de hondenuitlaatservice. 

 

 

3.7 De hondenuitlaatservice garandeert zorgvuldig om te gaan met de huissleutel van de eigenaar en deze alleen te gebruiken voor het halen en brengen van de hond waarvoor de overéénkomst is getekend.

 

3.8 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond en/of derden, doorhonden onderling aangebracht. 

Tevens is de hondenuitlaatservice niet aansprakelijk voor schade in, om of aan het huis van de eigenaar(bijvoorbeeld door brand, diefstal, inbraak) ten tijde van het uitlaten.

 

3.9 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een hond wegloopt tijdens het uitlaten. Er kan altijd, ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding, een situatie ontstaan waarbij de hond wegloopt. 

De hondenuitlaatservice zal uiteraard al het mogelijke doen wat nodig is om te zorgen dat de hond weer zo snel mogelijk thuis komt. Mocht dit in het ergste geval niet gebeuren, of mocht de hond iets ergs overkomen dan kan de uitlaatservice hier niet verantwoordelijk worden gesteld. Honden die meegaan met de groep maken een lange wandeling waarbij ze los lopen. Uiteraard gebeurt dit alleen indien hier door de eigenaar toestemming voor is gegeven.

 

3.10 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waarbij de hond van de eigenaar niet wordt uitgelaten. Dit wordt natuurlijk zover mogelijk van tevoren doorgegeven en overlegd.

 

3.11 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, de eigenaar zal hierover van tevoren persoonlijk bericht ontvangen.

 

3.12 Hondenuitlaatservice Dog Squad is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

 

 

 

 

ARTIKEL 4 – BETALING

 

4.1 Alle prijzen zijn zonder BTW. Dog Squad maakt gebruik van de kleine ondernemersregeling.

 

4.2 De betaling dient vooraf op rekeningnummer NL43RABO0329294105 ten name van Dog Squad onder vermelding factuurnummer.

 

4.3 Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

 

4.4 Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Hondenuitlaatservice Dog Squad de overeenkomst ontbinden.

 

4.5. Annuleren dient minimaal een werkdag (24uur) van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.

 

4.6 Eigenaar gaat akkoord met het vooraf betalen van de wandelingen. De wandelingen dienen uiterlijk 1e van elke maand voor de gehele maand betaald worden. Eigenaar ontvangt een factuur van Dog Squad met hierop het verschuldigde bedrag.

 

 

 

ARTIKEL 5 – OVERIG

 

5.1 Eventuele wijzigingen als adresgegevens, telefoonnummers, enzovoort dienen door de eigenaar zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de hondenuitlaatservice.

 

5.2. OVERLIJDEN Van de hond

Indien de hond tijdens het uitlaten of vervoer overlijdt, stelt de ondernemer na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wordt zo spoedig mogelijk overgedragen aan de consument of de contactpersoon.

 

5.3.Dog Squad is werkzaam van maandag tot en met donderdag. In overleg kunnen er wandelingen plaats vinden na 17:00uur met toeslag van 50%.

 

5.4 Dog Squad zal het voertuig en de kooien waarin de hond wordt vervoerd regelmatig reinigen en inspecteren.